محاسبه دیه سال ۹۹


نوع دیهنرخ دیه به ریالنوع دیهنرخ دیه به ریال
دیه کامل۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰چهار درصد دیه۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰
یک دبنار شرعی۳/۳۰۰/۰۰۰چهار و نیم درصد دیه۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰
یک درهم شرعی۳۳۰/۰۰۰پنج درصد دیه۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰
یک شتر۳۳/۰۰۰/۰۰۰پنج و نیم درصد دیه۱۸۱/۵۰۰/۰۰۰
یک ده هزارم دیه۳۳۰/۰۰۰شش درصد دیه۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰
یک هزارم دیه۳/۳۰۰/۰۰۰شش و نیم درصد دیه۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰
یک صدم دیه۳۳/۰۰۰/۰۰۰هفت درصد دیه۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰
نیم صدم دیه۱۶/۵۰۰/۰۰۰هفت ونیم درصد دیه۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰
یک دهم درصد دیه۳/۳۰۰/۰۰۰هشت درصد دیه۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰
دو دهم درصد دیه۶/۶۰۰/۰۰۰هشت و نیم درصد دیه۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰
سه دهم درصد دیه۹/۹۰۰/۰۰۰نه درصد دیه۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰
چهار دهم درصد دیه۱۳/۲۰۰/۰۰۰ده درصد دیه۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
پنج دهم درصد دیه۱۶/۵۰۰/۰۰۰یک دهم دیه۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
شش دهم درصد دیه۱۹/۸۰۰/۰۰۰دو دهم دیه۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰
هفت دهم درصد دیه۲۳/۱۰۰/۰۰۰سه دهم دیه۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰
هشت دهم درصد دیه۲۶/۴۰۰/۰۰۰چهار دهم دیه۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
نه دهم درصد دیه۲۹/۷۰۰/۰۰۰پنج دهم دیه۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰
یک درصد دیه کامل۳۳/۰۰۰/۰۰۰شش دهم دیه۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه۳۶/۳۰۰/۰۰۰هفت دهم دیه۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه۳۹/۶۰۰/۰۰۰هشت دهم دیه۲/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه۴۲/۹۰۰/۰۰۰نه دهم دیه۲/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و چهاردهم درصد دیه۴۶/۲۰۰/۰۰۰نصف دیه کامل۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه۴۹/۵۰۰/۰۰۰ثلث دیه کامل۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه۵۲/۸۰۰/۰۰۰ربع دیه کامل۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰
بک و هفت دهم درصد دیه۴۵/۹۰۰/۰۰۰خمس دیه کامل۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه۵۶/۱۰۰/۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰
یک و نه دهم درصد دیه۶۲/۷۰۰/۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰
دو درصد دیه۶۶/۰۰۰/۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۶۶/۰۰۰/۰۰۰
دو و نیم درصد دیه۸۲/۵۰۰/۰۰۰یک سوم از یک دهم دیه کامل۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
سه درصد دیه۹۹/۰۰۰/۰۰۰نصف دیه کامل۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰
سه و نیم درصد دیه۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰دیه کامل در ماه های حرام۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *